Konstitucionālās iekārtas aizsardzība

VDD veic pasākumu kopumu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu prettiesiskas darbības, kas vērstas pret Latvijas valsts neatkarību, suverenitāti, konstitucionālo iekārtu vai teritoriālo vienotību.

Valsts konstitucionālās iekārtas aizsardzība ir viens no galvenajiem Valsts drošības dienesta (VDD) uzdevumiem. Tā tiek nodrošināta, īstenojot pasākumu kopumu, kura mērķis ir novērst centienus prettiesiski mainīt Satversmē noteiktos Latvijas Republikas pamatprincipus – valstisko neatkarību, suverenitāti, demokrātiju un teritoriālo nedalāmību.

Aktivitātes pret valsts konstitucionālo iekārtu izvērš ekstrēmistiski orientētas organizācijas, personu grupas vai atsevišķi indivīdi. Šo organizāciju, personu grupu vai indivīdu deklarētie vai patiesie mērķi ir ar dažādām metodēm, t.sk. vardarbīgām, panākt demokrātiskās iekārtas maiņu, atsevišķu reģionu atdalīšanos no Latvijas Republikas vai Latvijas Republikas pievienošanos citai valstij. Šīs organizācijas, personu grupas vai indivīdi var darboties pēc savas iniciatīvas vai arī citu valstu vai ekstrēmistisko organizāciju uzdevumā.

Aktivitātes, ko var kvalificēt kā vēršanos pret valsts demokrātisko iekārtu, ietver tiešu aicinājumu vai konkrētas darbības (piemēram, bruņotu sacelšanos) nolūkā panākt prettiesisku demokrātiski ievēlētas varas maiņu, demokrātiskās iekārtas nomaiņu pret autoritāru vai totalitāru režīmu u.tml. Darbības, ko var uzskatīt par teritoriālās nedalāmības graušanu, ietver aicinājumu vai konkrētas prettiesiskas aktivitātes, kas vērstas uz atsevišķu reģionu atdalīšanos no Latvijas Republikas. Savukārt rīcība, kas ir vērsta uz valstiskās neatkarības graušanu, ietver aicinājumu vai konkrētas darbības nolūkā panākt Latvijas Republikas pievienošanos citai valstij.

Tieši aicinājumi nolūkā mainīt demokrātisko valsts iekārtu, panākt atsevišķu reģionu atdalīšanos vai Latvijas Republikas pievienošanos citai valstij, kā arī konkrētas darbības šo ieceru īstenošanai rada tūlītējus un tiešus draudus valsts drošībai un šādas aktivitātes ir krimināli sodāmas. Vienlaikus ilgtermiņa riskus nacionālās drošības interesēm rada arī aktivitātes, kas nav tieši vērstas pret valsts konstitucionālo iekārtu, bet kuru mērķis ir pakāpeniski un sistemātiski graut Latvijas iedzīvotāju ticību demokrātijas principiem, valsts teritoriālajai integritātei, Latvijas valstiskuma leģitimitātei un nepieciešamībai, kā arī Latvijas izvēlētajam stratēģiskajam ārpolitikas un drošības politikas kursam.

Lai nodrošinātu valsts konstitucionālās iekārtas aizsardzību, VDD veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus nolūkā savlaicīgi iegūt informāciju par aktivitātēm, kas vērstas pret valsts konstitucionālo iekārtu, un novērst tās. Gadījumos, kad ir pamats uzskatīt, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, tiek izmantoti Krimināllikumā noteiktie krimināltiesiskie instrumenti. Savukārt situācijās, kad tiek identificētas aktivitātes, kas apdraud valsts konstitucionālo iekārtu, taču pār kurām nav paredzēta kriminālatbildība vai arī trūkst pierādījumu kriminālvajāšanas rosināšanai, tiek izmantoti citi likumā paredzētie tiesiskie instrumenti.

Valsts konstitucionālās iekārtas aizsardzības nodrošināšanā VDD cieši sadarbojas ar abām pārējām valsts drošības iestādēm (Satversmes aizsardzības biroju un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu) un ārvalstu partneru dienestiem. Vienlaikus par identificētajiem riskiem valsts konstitucionālajai iekārtai VDD regulāri informē valsts augstākās amatpersonas, valsts un pašvaldību institūcijas, kuru kompetencē ietilpst lēmumu pieņemšana un pasākumu organizēšana konstatēto risku novēršanai.

Lasīt tālāk