Ekonomiskā drošība

VDD iegūst un analizē informāciju, lai identificētu un novērstu nevēlamus ekonomiskos un finanšu procesus, kas var negatīvi ietekmēt Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgas nozares un uzņēmumus.

Ekonomiskās drošības situācijas izpēte ir viena no darbības jomām, kam Valsts drošības dienests (VDD) pievērš arvien lielāku uzmanību, īpaši ņemot vērā ekonomisko procesu pieaugošo ietekmi uz nacionālo drošību un atsevišķu ārvalstu centienus izmantot ekonomiskos instrumentus savu ģeopolitisko interešu realizēšanai.

Šā iemesla dēļ ir būtiski savlaicīgi identificēt un novērst aktivitātes, kas ir vērstas uz kontroles iegūšanu pār Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgiem uzņēmumiem vai nozarēm un kuru patiesais mērķis nav tikai komercdarbība un peļņas gūšana, bet gan politiskās ietekmes pozīciju veidošana citu valstu interesēs. Ekonomiskās drošības garantēšanā svarīgu lomu spēlē arī to komersantu, kas darbojas ārvalstu specdienestu uzdevumā, savlaicīga atklāšana un to darbības apturēšana.

Ekonomiskās drošības kontekstā neatsverama nozīme ir finanšu sektora stabilitātei, līdz ar to Latvijas tautsaimniecības attīstībai un ilgtspējai ir nozīmīgi savlaicīgi identificēt un novērst ar valsts finanšu reputāciju saistītos riskus. VDD savas kompetences robežās vērtē ar finanšu sektora stabilitāti saistītos riskus, īpašu uzmanību pievēršot iespējamiem terorisma finansēšanas gadījumiem un riskiem, kas saistīti ar nerezidentu līdzekļu ietekmi uz finanšu sektoru.

Viens no VDD prioritāriem darbības virzieniem ekonomiskās drošības jomā ir līdzdalība stratēģiskas nozīmes preču aprites kontrolē un uzraudzībā. Šajā jomā galvenais mērķis ir novērst iespējamu Latvijas teritorijas vai komersantu izmantošanu pret starptautisko drošību vērstās aktivitātēs kā, piemēram, starptautisko sankciju režīma pārkāpšana.

Lai nodrošinātu valsts ekonomiskās drošības interešu aizsardzību, VDD veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus, kuru mērķis ir savlaicīgi iegūt informāciju par aktivitātēm, kas apdraud ekonomisko suverenitāti. Šajā nolūkā VDD sadarbojas ar abām pārējām valsts drošības iestādēm (Satversmes aizsardzības biroju un Militārās izlūkošanas un drošības dienestu), kā arī ārvalstu partneru dienestiem. Par identificētajiem riskiem ekonomiskajai drošībai VDD regulāri informē valsts augstākās amatpersonas, valsts un pašvaldību institūcijas, kuru kompetencē ir lēmumu pieņemšana un pasākumu organizēšana konstatēto risku novēršanai.

Lasīt tālāk