Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/AiJou7201218/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 110

Paziņojumi presei

Sprāgstvielu prekursori

Eiropā arvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad krimināli tendētas personas savā rīcībā iegūst vielas vai maisījumus sprāgstvielu pagatavošanai. Būtiskāko risku rada šādu vielu nonākšana teroristu rīcībā. Lai ierobežotu sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un to nelikumīgu izmantošanu, tajā skaitā preventīvi samazinātu terora aktu īstenošanas iespējas, Eiropas Savienība ir noteikusi centralizētu mehānismu sprāgstvielu prekursoru apritei.

2013. gada 15. janvārī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.98/2013 “Par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu” (turpmāk – Regula). Kopš 2014. gada 2. septembra tā ir piemērojama Eiropas Savienības dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā.

Sprāgstvielu prekursori ir noteiktas vielas un/vai maisījumi, kas var tikt ļaunprātīgi izmantoti nelikumīgai sprāgstvielu pagatavošanai.

Saskaņā ar Regulu valstī ir jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem, pazušanas gadījumiem vai zādzībām. Latvijā kā Nacionālais kontaktpunkts ir noteikta Drošības policija. Savukārt kopumā par Regulas ieviešanu atbildīgā institūcija ir Iekšlietu ministrija.

Saistībā ar sprāgstvielu prekursoriem 2014. gada 29. novembrī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbildību par neziņošanu par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem, to zādzībām u.c. incidentiem.

 
ZIŅOŠANA PAR AIZDOMĪGIEM DARĪJUMIEM, PAZUŠANAS GADĪJUMIEM UN ZĀDZĪBĀM

Ziņošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumi Nr.110 “Kārtība kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskas vai juridiskas personas, kas tirgū piegādā ražojumus vai sniedz pakalpojumus, ziņo par Regulas I un II pielikumā uzskaitīto vielu un to saturošo maisījumu vai vielu aizdomīgiem darījumiem, pazušanas gadījumiem un zādzībām.

Aizdomīgs darījums ir jebkāds darījums, kas attiecas uz Regulas pielikumos uzskaitītajām vielām vai maisījumiem vai tos saturošām vielām, tostarp darījumi, kuros iesaistīti profesionāli lietotāji, ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir paredzēts izmantot sprāgstvielu nelikumīgai izgatavošanai. Aizdomīgs darījums ir jebkāds prekursoru pirkums, kas atšķiras no parastajām pirkuma īpatnībām vai mijiedarbības. Piemēram:

  • gadījumi kad iespējamais klients (profesionālis vai neprofesionālis) šķietami nav pārliecināts par paredzēto lietojumu;
  • šķietami nepārzina paredzēto lietojumu vai nespēj to ticami izskaidrot;
  • gatavojas pirkt neparastu daudzumu vielu vai vielas neparastās koncentrācijā vai kombinācijās;
  • nevēlas uzrādīt personu vai dzīvesvietu apliecinošus dokumentus;
  • persona uzstāj, ka izmantos neparastus samaksas paņēmienus, tostarp lielus skaidras naudas daudzumus.

Regulas 9. pants komersantiem ļauj atteikt aizdomīgu darījumu, kā arī uzliek par pienākumu ziņot kontaktpunktam par šādu faktu, kā arī par būtiskiem prekursoru pazušanas vai zādzību gadījumiem, - ziņošanai Nacionālajam kontaktpunktam jānotiek nekavējoties.

Savlaicīga informācijas sniegšana ir būtiska, lai novērstu personu prettiesiskās aktivitātes un garantētu sabiedrības drošību.

ZIŅOŠANAS VEIDI:

  • Pa telefonu: zvanot Nacionālajam kontaktpunktam (+371) 67208964
  • Pa e-pastu: 

Pilns Regulas teksts (ar pielikumiem) ir pieejams EUR-LEX interneta vietnē:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&from=LV

Atpakaļ pie jaunumiem

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Valsts drošības dienesta darbā, aicinām sazināties ar Valsts drošības dienestu jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Valsts drošības dienests garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: